DateKhateeb
September 1stShaykh Manoun Hassan
September 8thShaykh Ibrahim Hussein
September 15thShaykh Zahir Bachuss
September 22ndShaykh Faraz Rabbani
September 29thShaykh Yousuf Hague