DateKhateeb
September 6th Shaykh Junaid A. Bhaiyat 2nd Jum’ah starts 2.45 pm Khateeb Shaykh Mohamed
Friday September 13th Shaykh Mus’ley Khan 2nd Jum’ah starts 2.45 PM Khateeb Shaykh Mohamed
Friday September 20th Shaykh Junaid Bhayiat 2nd Jum’ah starts 2.45 PM Khateeb Hafiz Umar Turab
Friday September 27th Shaykh Talal Ahdab 2nd Jum’ah starts 2.45 pm Shaykh Yousuf Hague