DateKhateeb
Friday 3rd of MarchShaykh Musleh Khan
Friday 10th of MarchShaykh Aarij Anwer
Friday 17th of MarchShaykh Ali ElSayed
Friday 24th of MarchShaykh Yusuf Haque
Friday 31st MarchShaykh Ibrahim Hussein