DateKhateeb
Friday December 7thShaykh Musleh Khan.
Friday December 14th.Br Intiaz Ibrahim
Friday December 21stRIS Guest.
Friday December 28thRIS Guest.